sms عاشقانه 2015

تو را دوست دارم دلم با تو می اید

دلیلی ندارد تو خود می دانی این عشق هست

گرچه سخت باشد یا اسان 

تو تنها نمیمانی این را خوب می دانی

*****

برای تو می مانم اگر زود یا دیر برگردی

اگر غبار غم بریزانی اگر شادی افشانی

*****

تو باش،
نه برای اینکه در دنیا تنها نباشم،
تو باش تا در دنیای تنهایی ام تنها تو باشی
!

*****

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی

جدا میشه میره سراغ گل دیگه.....

بلکه دوستی رو از ماهی یاد گرفتم

که وقتی از آب جدا میشه می میره...

*****

آمدی آن دم به دیدارم که دیگر دیر بود
گفتی از ماندن ولی رفتن مرا تقدیر بود
تو می آیی به بالینم ولی آن دم که در خاکم
صدایم میکنی اما در آغوش کفن خوابم...

****

درویشی را دیدم شتابان می دوید!

گفتم: درویش کجا؟کجا؟

گفت: مراسم عزا.

گفتم: مگر کسی مرده؟؟؟

آهی کشید و گفت: بلی (مهر و فا).

/ 5 نظر / 41 بازدید
سادینا23

سلام اس ام اساتون خیلی قشنگ بود... دوست دااااااشتم..[لبخند]

زهرااااا

هیچی پشیمون شدم

پرهام

ایول داداش

پرهام

ایول داداش

زهرا

بد نبود[فرشته]