اس ام اس دوست داشتن 93

چشم هایم را میبندم

کور بودن را به دیدن جای خالی ات ترجیح میدهم...

 

به دلیل فوت حس و حال نوشتن تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد

برای کسب اطلاعات بشتر به ادامه مراجعه شود!

چشمانت را برای زندگی می خواهم

اسمت را برای دلخوشی می خوانم

دلت را برای عاشقی می خواهم

صدایت را برای شادابی می شنوم

دستت را برای نوازش و پایت را برای همراهی می خواهم

عطرت را برای مستی می بویم

خیالت را برای پرواز می خواهم

و خودت را نیز برای پرستش

من توروووووو مییییییییییییییییییی خوااااااااااااااااااااااااااام

 

بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی،

“تــــــــــــــــــمام” نـــــــــــــــــــــمی شوند … !

هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی !
 

 

 

هــوس کــرده ام 

کـــه تــــــ♥ـو بـاشـــی

  منــــ بـــاشـم

و هیچـکـسـ نبـاشـــد 

آنگـــاه داغتـــریـنــ آغــ♥ــوش هـــا را از تنـتــــ 

و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ بیـــرون بکشـــم

بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ♥ 

 

 

 

  تلخ است...  

تلخ تلخ !

  این زندگی...اما  

عجب تعادلی بر قرار کرده است...

  "عشقت"  

 شیرین است..

  شیرین شیرین !  

برای این زندگی ! !

 

نگران نباش

نمیشود دوستت نداشت

لجم هم که بگیرد از دستت

دفترچه ی خاطراتم پر میشود از فحش های عاشقانه

زن : دوستت دارم .

شوهر : منم دوستت دارم .

زن : ثابتش کن ، داد بزن تا هم دنیا بفهمن .

شوهر کنار گوشش زمزمه کرد : دوستت دارم !

زن : چرا آروم برام زمزمه میکنی؟

شوهر : چون تو همه دنیای منی !

 


/ 1 نظر / 28 بازدید
raha1079

´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´