اس ام اس عاشقونه 94

 

همانند درختـی کـه 

در مســیرِ کارخـانـهء "چــوب بُــری" قــرار گـرفتـه است . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند آدمی که دوست نداشت

تنهایی را

و خیلی تنها بود . . . 

***  غــــمــــگینـــــم  ***

 همانند

پدری که مرگ فرزندش را قبول نمی کند

و خود را با او مُرده می داند

و اشک هایش را شاید مدتها کسی ندیده بود

اما حالا

بدون اشک کسی او را نمی بیند . . . 

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند پیرزنی در مسجد سلیمان,

که لوله های گاز همه ی ایران

از کوچه اش می گذرد

و گاز ندارد . . . 

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند مــــادرم

کـه او آیــنـــده ام را طــور دیـــگری تـــصــــور کـــرده بــــود . . . 

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند جـوان مـحکوم بـه اعـدام

کـه بـه عـنوان آخـرین درخـواسـت،

پکـی بر سـیگـار را طلب می کند . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند

جوانی که میگوید...

دست بر دلم مگذار می سوزی

داغ خیلی چیز ها بر دلــــــــــــــم مانده . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند قـــــــــــــــمار بازی

که خشت هایش درست انتخاب کرد

 اما سرنوشتش را کج . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند پدری

که پس از زلزله

همسر و فرزندانش را با دست خودش به خاک می سپارد . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند کسی که کاسه اش خالی بود ;

از غـــــــــــــــذا نه ;

ازِ تقسیم بختــــــــــــــــ . . . 

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند جوان ِ لحظه ی اعدام ;

 بـــــــــه گریـــــــــــه مــــــــــادرش میـــــخـــندید ;

خاطرش آمد بچگی اش گفته بود :

خنده ات آرامم میکند . . . 

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند دهــــــــقان فــــــــــداکار ;

قطاری را نجات داد

که حالا ریـــــل آهنش ازوســــــــــــــط خانه اش میگذرد . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند پیرمرد ِ سیگار فروش ;

در حسرت این ماند که تعارف کند

کسی در تنهاییش سیگاری به او . . . 

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند صداقتت ;

که با خنده ی یک عکس میخندی . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

هماننـــــــــــد پادگانـــــــــــــت ای روزگار ;

اضاف زدی برایم خشم شبت را . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند دستان ِ پیــــــــــــــرت ;

حلقه ی نبودنش را با داغ ِ دلت تمیز میکنی

تا برق بزند . . . 

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند کودکی که از زلزله نجات پیدا کرد ;

اما با پس لــــــرزهای دلش چه کند . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانندچوپانی که همه ســــــــــاده بودنش را

به "پشت ِکوه " بودنش ترجمه میکنند . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند کسی که از خواب بیدار شد

 اما کابـــــــــــــــــوسش تازه شروع میشود . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

هـمــانــنــد

جــوانی کـــه از خــواب تـــرســنــاک بــیــدار شــد و

فــهــمــیــد زندگی اش از خــواب وحــشتــنــاکــتـر اسـت . . .

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده

و به این فکر می کند که چگونه بمیرد؟

گرسنه و آزاد، یا سیر و اسیر...؟

***  غــــمــــگینـــــم  ***

مثل ِ اعـــــدامی که به تعویق افتاده . . . 

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند مرده ای

که توان تسلی دادن به بازماندگانش را ندارد . . . 

***  غــــمــــگینـــــم  ***

همانند پرنده ای که از قفس آزاد شده

اما پرواز از یادش رفته . . .

/ 0 نظر / 23 بازدید